Scientific Committee

17th AOCMP & 38th AMPICON, 4 – 7 November, 2017

Scientific Committee

Dr. Arun Chougule (Convenor), Scientific Committee AFOMP
Dr. Lalit Aggarwal (Co-convenor), Varanasi
 
 
Dr. Anatoly Rozenfeld, Australia Dr. Monzen Hojime, Japan
Dr. Challapalli Srinivas, Mangalore Dr. Pratik Kumar, New Delhi
Dr. D K Ray, Kolkata Dr. R K Munjal, New Delhi
Dr. Dayanand Sharma, Chennai Dr. S D Sharma, Mumbai
Dr. Eva Bezak, Australia Dr. Shinji Kawamura, Japan
Dr. Hasin Anupama Azhari, Bangladesh Dr. Shobha Jaiprakash, Mumbai
Dr. Howell Round, New Zealand Dr. Tomas Kron, Australia
Dr. Kinhikar Rajesh, Mumbai Dr. V. Subramani, New Delhi
Dr. Koji Noda, Japan Dr. G.A. Zakaria, Germany
 
 
Organising Secretary Ms. Mary Joan, Jaipur
Organising Jt Secretary Ms. Rajni Verma, Jaipur
Office Co-ordinators Mr. Gourav Kumar Jain, Jaipur
  Ms. Karthika S Pillai
  Ms. Gomathi R, Jaipur
  Mr. Gurvinder Singh, Jaipur