Local Organizing Committee

Local Organizing Committee


Chief Patron Dr. Raja Babu Panwar, Hon. Vice Chancellor, RUHS, Jaipur
Patron Dr. U. S Agarwal, Principal and Controller, SMSMC&H, Jaipur
Co. Patrons Dr. S. M. Sharma, Additional Principal, SMSMC&H, Jaipur
  Dr. I. D Gupta, Additional Principal, SMSMC&H, Jaipur
  Dr. Deepak Mathur, Additional Principal, SMSMC&H, Jaipur
  Dr. Man Prakash Sharma, Medical Superintendent, SMSH, Jaipur
   
Organizing Chairman Dr. Arun Chougule, Jaipur
Organizing Secretary Ms. Mary Joan, Jaipur
Joint Organizing Secretary Ms. Rajni Verma, Jaipur
Office coordinators Mr. Gourav Kumar Jain, Jaipur
  Mr. Gurvinder Singh, Jaipur
  Ms. Gomathi R, Jaipur
  Mr. Karthika S Pillai, Jaipur
  Mr. Ramesh C Sharma, Jaipur
  Mr. S.R Jat, Jaipur
  Mr. Mukesh Jain, Jaipur
  Mr. Ajay Prajapati

Local Advisory Body

Dr. D. P Punia, Jaipur Dr. Shantanu Sharma, Jaipur
Dr. D. P Agarwal, Udaipur Dr. R. K Tanwar, Kota
Dr. H. S Kumar, Bikaner Dr. U. K Mathur, Ajmer
Dr. R Dana, Jaipur Dr. Pradip Gaud, Jodhpur
Dr. Sandeep Jain, Jaipur Dr. Nidhi Patani, Jaipur
Dr. Sandeep Jasuja, Jaipur Dr. Shankar Vangipurapu, Udaipur
Dr. Dinesh Mangal, Jaipur Dr. Narendra Kumar Rathore, Udaipur
Mr. V. K Agrawal, Jaipur Mr. Vinoth Kumar R, Udaipur
Dr. Devesh Gupta, Jodhpur Ms. Sonal Varshney, Jaipur
Mr. Murli Ram, Kota Mr. Ananth K, Jaipur
Mr. Rathan Singh, Ajmer Mr. Gnana Prakasham, Jaipur
Dr. Arvind K Shukla, Udaipur Mr. T Senthil Kumar, Jaipur
Mr. M Athiyaman, Bikaner Mr. T Natarajan, Jaipur
Mrs. Hema Athiyaman, Bikaner Mr. Satendra Kumar, Jaipur

Financial Advisor & Auditors

Mr. Ajay Kumar Jain, Chartered Accountant
Ajay Jain & Company, Jaipur